Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Klever Ab Oy (”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 2697436-4
Osoite: Pitkäkatu 34, 65100 Vaasa
Puhelin: 020 7780 490
Sähköposti: info@kleverapp.com

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Christina Koivula
Puhelin: 050 3370 369
Sähköposti: christina@kleverapp.com

3. Rekisterin nimi

Klever Ab Oy:n tietosuojaseloste rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi
 • markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja jakamiseen
 • yhteydenpitoon käyttäjiin
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan hallintoon ja kehittämiseen
 • käyttäjätasojen määrittämiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun, harjoittamiseen ja seurantaan
 • analyyttisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • rekisterinpitäjän hallinnollisiin velvoitteisiin, jotka perustuvat lain tai valtion säännöksiin.
 • verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan
 • kehittää sivuston käyttökokemusta
 • seurata sovellusten liikennettä
 • Kehittää sovelluksen käyttökokemusta

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi, henkilötiedot ja sukupuoli
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite)
 • Muut käyttäjän antamat tiedot rekisterinpitäjälle
 • Asiakassuhteen alkamispäivä
 • Tietojen muutoshistoria
 • Tietoja tapahtumista, kuten laskujen maksamisesta, summasta, maksupäivästä, maksutavasta
 • Suoramarkkinointikiellosta ja -suostumuksesta
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

On huomattava, että rekisterinpitäjä ei tallenna mitään pankkitietoja, kuten kortin numeroa ja tilinumeroa, näitä tietoja hallinnoi kolmannet osapuolet erikseen rekisteripitäjän järjestelmistä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Tietoa kerätään myös yhteyspyynnöstä verkkopalvelujen (mm rekisteripitäjän verkkosivut ja sosiaaliset mediat) ja evästeiden tai muiden tapausten hallinnan yhteydessä tai tapahtumien yhteydessä tapahtuvan osallistumisen yhteydessä.

Tietoja voidaan myös päivittää rekisterin pitäjän muista henkilörekistereistä sekä kumppanin henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muista yrityksistä siinä laajuudessa kuin laissa sallitaan.

7. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä on velvollinen suojelemaan tietoja rekisteröidystä. Yksittäistä henkilöstä koskevat tiedot julkistetaan ainoastaan lain nojalla perustelluissa ilmoittamisvelvollisuuksissa, jotka perustuvat viranomaisen oikeudelliseen vaatimukseen tai reksteriödyn omasta vaatimuksesta tai rekisteröijän itsensä suostumuksen perusteella.

Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään ensimmäisen lukemisen jälkeen lukittuneissa tiloissa ja vain tietyt rekisterinpitäjän erikseen valtuuttamat työntekijät voivat käsitellä tietoja
Automaattisesti kerätyt tiedot on suojattu kolmansilta osapuolilta käyttämällä laadukkaita tietosuojajärjestelmiä (kuten palomuurit). Ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy ja oikeudet käsitellä automaattisesti kerättyjä tietoja. Jokainen rekisterinpitäjän työntekijöistä, joilla on tällainen käyttöoikeus, on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietojärjestelmään. Rekisterinpitäjän johto valvoo näiden työntekijöiden tietojenkäsittelyä.

Rekisterin vastuullinen henkilö käsittelee ja määrittää käyttöoikeuksien laajuuden rekisteritietoihin.

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteriä hoitaa vain valtuutettu henkilöstö, joka on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Rekisterinpitäjän määrittämiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä velvoittaa kyseiset kolmannet osapuolet pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä käyttää tietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Rekisterinpitäjä huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja ei julkisteta tai lähetetä Euroopan unionin ulkopuolisille tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville valtioille.

Henkilökohtaiset tiedot voidaan siirtää toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti ja laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

8.1 Luottotietoyhtiöt

Henkilökohtaiset tiedot, jotka tallennetaan ja käsitellään rekisterinpitäjän toimesta, saatetaan jakaa luottotietoyhtiöiden kanssa, jotta voidaan arvioida luottokelpoisuutta ja varmistaa henkilöllisyys ja osoitetiedot. Yhteistyötä tekevä luottotietoyhtiö:

Bisnode Finland Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

9. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle, eivätkä ne vahingoita käyttäjän päätelaitetta.

Rekisterinpitäjä kerää tilastollista tietoa perustuen Google Analytics –palveluihin nettisivujen kehittämistä varten. Google Analytics -evästeet tallentavat tietoja, esimerkiksi sen, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet (hakukone, suora linkki jne.), millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme edelleen ja seuraamaan uusien kehitystoimien onnistumista. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut.

Rekisterinpitäjä on ottanut lisäksi käyttöön Leadfeeder -palvelun. Leadfeeder -palvelu tallentaa tietoja, esimerkiksi sen, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet, millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Yhdessä muiden evästeiden kanssa, verkkosivuston käyttäjä on mahdollista tunnistaa. Rekisterinpitäjä on ottanut käyttöön lisäksi MailChimp –palvelun uutiskirjeviestintään ja sähköpostilistan hallintaan. Tiedot sijaitsevat MailChimp-palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen.

Evästeistä kerätyt tiedot ovat nimettömiä. Tietosuojalainsäädännön huomioon ottaen evästeiden kautta saatuja tietoja voidaan kuitenkin myös yhdistää käyttäjän henkilötietoihin, jotka on mahdollisesti kerätty muissa yhteyksissä.

Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin verkkosivujen toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Rekisterinpitäjän tietosuojarekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Pyyntö on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostitse tai omalla allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän kanssa.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että Rekisterinpitäjä on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja.

Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.
Rekisteröijällä on milloin tahansa oikeus vastustaa rekisteröidyn tietojenkäsittelyä, jos rekisteröity katsoo, että rekisteri on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että rekisterillä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja.
Jokaisella rekisteröijällä on oikeus vaatia rekisterissä olevien väärien tai vanhentuneiden tietojen oikaisua. Korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostitse tai omalla allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän kanssa.
Rekisteröijä voi muuttaa joitain hänen toimittamiaan tietoja Kleverappin käyttäjäprofiilin kautta. Rekisteröidyn kyky muuttaa tietoja käyttäjäprofiilin kautta on kuitenkin rajoitettu tietoturvallisuus syystä.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojensa poistamista Rekisterinpitäjän tietosuojarekisteristä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siirto-oikeus
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut Rekisterinpitäjän markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11. mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

(Seloste päivitetty 24.10.2018)