Användarvillkor för Klever

ANVÄNDARVILLKOR FÖR MOBILAPPLIKATIONEN KLEVERAPP.COM I KRAFT FR.O.M. 9.1.2019

1. ALLMÄNT OM TJÄNSTELEVERANTÖREN OCH TJÄNSTEN

1.1 Dessa användningsvillkor (härefter ”Användningsvillkoren”) tillämpas på registrerade personkunders (nedan ”Användaren”) användning av den betaltjänst som baserar sig på mobilapplikationen Kleverapp.com (nedan ”Tjänsten”). Tjänsten har framtagits och upprätthålls av Klever Ab Oy (nedan ”Tjänsteleverantören”).

1.2 Tjänsten är en betaltjänst som fungerar via en mobilapplikation där Användaren behändigt kan hantera sina räkningar och betalningen av dem samt spara ankomna räkningar. Användningen av Tjänsten förutsätter alltid personlig registrering. I Tjänsten ger Användaren Tjänsteleverantören rätt att spara bl.a. person-, adress- och betalkortsuppgifter för att underlätta hanteringen av räkningar och betalningsprocessen. Via Tjänsten ombesörjer Tjänsteleverantören betalningen av Användarens räkningar på uppdrag av Användaren. Tjänsten fungerar enbart med betalkort utfärdade av finska banker eller finska kreditkortsinstitut.

1.3 Tjänsteleverantören är:
Klever Ab Oy (FO-nummer 2697436-4)
Hemort: Vasa
Besöks- och postadress: Storalånggatan 34, 7. våningen, 65100 Vasa
Kundbetjäning (vardagar kl. 9.00-15.00): tfn. +358 (0)20 7780 490; e-post: support@kleverapp.com

1.4 Tjänsteleverantörens verksamhetsområde omfattar utvecklingen av ett betalningssystem som fungerar via en mobilapplikation samt i anslutning därtill tillhandahållandet och erbjudandet av betaltjänster. Tjänsteleverantören har registrerats vid Finansinspektionen som tillhandahållare av betaltjänster utan auktorisation. Uppgifter om Tjänsteleverantörens registrering framgår ur Finansinspektionens register över tillsynsobjekt, vilket finns tillgängligt på Finanasinspektionens hemsida. Uppgifterna hittas genom att ange Tjänsteleverantörens firma i sökflätet I Finland övervakas tillhandahållandet av betaltjänster av Finansinspektionen (Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi) och för konsumenters del även av Konkurrens- och konsumentverket (Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, www.kkv.fi/sv). Användaren har möjlighet att anmäla till dessa myndigheter om Tjänsteleverantörens förfarande eller om meningsskiljaktigheter med Tjänsteleverantören.

1.5 Genom att registrera sig i Tjänsten eller använda den försäkrar Användaren att hen har bekantat sig med Användningsvillkoren och godkänner dem som bindande för sig. Genom att registrera sig som användare av Tjänsten kan Användaren ge sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring av Tjänsteleverantören.

1.6 Utöver vad som framgår av dessa Användningsvillkor, förbinder sig Användaren att följa eventuella övriga anvisningar som Tjänsteleverantören ger gällande användningen av Tjänsten.

1.7 Användaren kan genom Tjänsten också börja använda tjänster erbjudna av tredje parter oberoende av Tjänsteleverantören i enlighet med gällande användarvillkor. Införandet av en sådan tjänst kräver att användaren gör ett separat avtal med tredje parten, vilket användaren kan uttrycka vilja till inom Tjänsten. Vid användandet av tjänsten godkänner användaren att Tjänsteleverantören överlämnar information nödvändig för avtalet till tredje parten. Tjänsteleverantören ska inte på något sätt ansvara för de tjänster som tillhandahålls av tredje parter enligt vad som avses i denna punkt.

1.7.1 Följande tredje parter i form av kreditgivare erbjuder alternativa betalningsmetoder i Klevers mobilapplikation.

1. Svea Ekonomi AB (publ), Filial i Finland
FO-nummer: 1774535-9
Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki
09 4242 3330
www.svea.com/fi

För ytterligare information och villkor gällande Svea Ekonomis betalningstjänst, se Bilaga 1 (Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation).

2. Collector Payments Finland Oy
FO-nummer: 2941144-4
Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki
02 2700 550
bill.collectorpayments.fi

2. ANVÄNDNINGSRÄTT OCH ANVÄNDARUPPGIFTER

2.1 Vid registrering som användare av Tjänsten får Användaren en begränsad rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Användningsvillkor och andra anvisningar rörande Tjänsten.

2.2 Användaren ska vid registrering tillhandahålla Tjänsteleverantören de registreringsuppgifter som begärs (nedan ”Användaruppgifter”), välja en personlig PIN-kod för användandet av Tjänsten och alternativt välja att aktivera smarttelefonens fingeravtrycksläsare eller ansiktsigenkänning (nedan ”Användarnamn”) på sin smarttelefon. Efter registreringen bekräftar Tjänsteleverantören Användarens personuppgifter genom stark elektronisk autentisering med TUPAS eller Mobiilivarmenne. Användaren ansvarar för att de uppgifter som anges i Användaruppgifterna, inklusive kontaktuppgifterna och betalkortets identifieringsuppgifter, är korrekta och uppdaterade. Användaren bekräftar Användarnamnet med sina personliga bankkoder. En person kan endast ha ett Användarnamn.

2.3 Användaruppgifterna är nödvändiga för att Tjänsteleverantören ska kunna uppfylla sina skyldigheter att identifiera och individualisera Användaren i enlighet med gällande bestämmelser för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. En Användare förvägras användningsrätt till Tjänsten, om de begärda uppgifterna inte uppgetts, de givna uppgifterna är bristfälliga eller om Användaren inte enligt Tjänsteleverantörens bedömning uppfyller villkoren för beviljande av användningsrätt.

2.4 Den som registrerar sig som Användare i Tjänsten bör vara myndig.

2.5 Användaren har rätt att använda Tjänsten enbart för eget bruk. Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användandet av Tjänsten, om det finns grundad anledning att misstänka att Tjänsten används i strid med Användningsvillkoren, god sed eller lag.

2.6 Tjänsteleverantören har rätt att stänga Användarens Användarnamn om Användaren inte har loggat in i Tjänsten på tolv (12) månader.

3. AVGIFTER 

3.1 Tjänsten av avgiftsfri för Användaren, om inte något annat föranleds av dessa Användningsvillkor. Tjänsteleverantören får debitera Användaren för tjänster som inte hör till Tjänsten samt för skilt beskrivna tjänster i dessa Användningsvillkor i enlighet med Tjänsteleverantörens vid envar tidpunkt gällande prislista, som finns tillgänglig på Tjänsteleverantörens hemsida. Prislistan kan även sändas per e-post till Användaren på begäran av Användaren till den e-postadress som Användaren uppgett i Användaruppgifterna.

3.2 Tjänsteleverantören kan i Tjänsten sälja avgiftsbelagda tilläggstjänster. Aktiveringen av dessa tilläggstjänster kräver alltid ett särskilt godkännande av Användaren, och de prissätts i enlighet med Tjänsteleverantörens vid envar tidpunkt gällande prislista. Tjänsteleverantörens gällande prislista finns tillgänglig på Tjänsteleverantörens webbsida. Förändringar i prislistan meddelas Användaren genom e-post eller via Tjänsten senast två (2) månader före ändringen träder ikraft.

3.3 I fall det på Användarens betalkort inte finns tillräcklig täckning för debitering av serviceavgiften och betalningen därmed försenas, har Tjänsteleverantören rätt att skicka en betalningspåminnelse till Användaren samt uppbära lagenlig förseningsränta och påminnelseavgift. Tjänsteleverantören kan även överföra fordran till inkassobolag för indrivning.

4. LEVERANS AV RÄKNINGAR TILL TJÄNSTEN; GIVANDE OCH FÖRMEDLING AV BETALNINGSUPPDRAG

4.1 Räkningar levereras till Tjänsten av Användaren genom att hen fotograferar räkningen och skickar den till Tjänsten, där räkningen läses in i teknisk form. För att räkningar från fakturautställare ska kunna mottas via Tjänsten förutsätts det att Användaren godkänt mottagandet av sina räkningar via Tjänsten, varefter Tjänsteleverantören meddelar fakturautställaren att räkningar till Användaren i fortsättningen ska levereras via Tjänsten till Användarens personliga faktureringsadress (t.ex. förnamn.efternamn.12345@laskutus.klever.fi). Förfallna och obetalda räkningar, betalningspåminnelser och inkassobrev skickas av fakturaställaren till Användaren antingen direkt eller via Tjänsten.

4.2 Användaren är medveten om och godkänner att räkningar kan anlända via post eller e-post även efter ibruktagandet av Tjänsten.

4.3 Ett betalningsuppdrag anses givet och mottaget när Användaren har gjort en betalningsreservation i Tjänsten genom att godkänna transaktionen med sin personliga PIN-kod, smarttelefonens fingeravtrycksläsare eller ansiktsigenkänning, varvid uppdraget förmedlas till Tjänsteleverantören. Det görs automatiskt en betalningsreservation på Användares betalkort enligt beloppen på de godkända räkningarna. Tjänsteleverantören rekommenderar att ett betalningsuppdrag ges senast två (2) bankdagar före den ifrågavarande räkningens förfallodag. Efter att tiden för Användarens betalningsreservation har löpt ut debiterar en tredje betaltjänstleverantör Användarens betalkort med en summa som motsvarar fakturan. Det debiterade beloppet överförs till Tjänsteleverantörens kundmedelskonto för vidareförmedling till fakturautställaren senast följande bankdag från att medlen ankommit på Tjänsteleverantörens konto. Betalningsuppdraget kan inte återkallas efter att uppdraget har getts.

4.4 För att Användaren ska kunna ta emot räkningar via Tjänsten och för att kunna ge betalningsuppdrag förutsätts att Användarens mobilapparat eller -applikation kan sända och ta emot nödvändiga uppgifter som behövs för att påbörja, förverkliga och säkerställa betalningen samt för applikationens del att applikationen fungerar i apparaten. Därutöver förutsätts en fungerande teleförbindelse och även att kommunikationen till Användarens nummer eller apparat inte är spärrad eller förhindrad.

4.5 Tjänsteleverantören förmedlar betalningsuppdraget till fakturautställaren eller dess tjänsteleverantör. Betalningen förverkligas och fakturautställaren identifieras utgående från de identifikationsuppgifter som har meddelats i Tjänsten. I anslutning till utförandet av betalningsuppdraget har Tjänsteleverantören rätt att överföra sådana uppgifter gällande Användaren som hänför sig till betalningen.

4.6 Fakturautställaren ansvarar för innehållet av en räkning som levererats till Tjänsten och att räkningen är korrekt och befogad. Användaren ansvarar för att räkningar bekräftas för betalning. Före betalningsuppdraget ges ska Användaren alltid granska att de ankomna räkningarna är korrekta och befogade till sitt innehåll och för övrigt. Anmärkningar o.d. gällande räkningar ska alltid riktas till fakturautställaren. Användaren ansvarar för avgifter som fakturautställaren eventuellt uppbär på grund av ändringar som gjorts i fakturauppgifterna, t.ex. ändrad faktureringsadress eller förfallodag.

4.7 Tjänsteleverantören ansvarar aldrig för att innehållet i fakturautställarens räkningar eller för att de är korrekta och befogade, ej heller för att räkningarna betalas i tid, med rätt summa eller i enlighet med betalningsplan. Tjänsteleverantören ansvarar därmed inte för att en falsk räkning eller en bristfällig rat har blivit betald på uppdrag av Användaren eller för att Användaren har beslutat att dra nytta av möjligheten att betala räkningen i rater (t.ex. gällande försäkringar). Om Användaren efter att betalningsuppdraget har förmedlats märker att en felaktig, bristfällig eller obefogad räkning har bekräftats, ska hen utan dröjsmål meddela Tjänsteleverantören om saken. På Användarens begäran bistår Tjänsteleverantören Användaren med att korrigera situationen mot en serviceavgift som framkommer ur den vid envar tidpunkt gällande prislistan.

4.8 Användaren ansvarar för att det finns tillräcklig täckning på det kort som meddelats i Användaruppgifterna för att betala räkningarna. Tjänsteleverantören genomför inte ett betalningsuppdrag om det saknas tillräcklig täckning på Användarens kort för att utföra uppdraget eller om betalkortets dagliga saldogräns har överskridits. I detta fall skickar Tjänsteleverantören ett meddelande till Användaren via Tjänsten och uppmärksammar Användaren på att det saknas täckning samt ber Användaren att åtgärda den bristfälliga täckningen. Ett misslyckat betalningsuppdrag genomförs på nytt nästa vardag. Användaren ansvarar för alla skador som uppkommit med anledning av att Tjänsteleverantören inte har kunnat förmedla betalningsuppdraget på grund av att Användarens betalkort har saknat täckning eller saldogränsen har överskridits. Det är inte möjligt att i Tjänsten avtala om utgiftströsklar för det betalkort som Användaren uppgett i Tjänsten. Begränsningen av betalkortets användning bestäms enligt avtalet mellan Användaren och den tjänsteleverantör som tillhandahåller kortet ifråga.

4.9 En specifikation av de transaktioner som förverkligats genom Tjänsten finns tillgänglig elektroniskt i Tjänsten. I specifikationen framgår fakturautställaren, tidpunkten för transaktionen och transaktionens belopp.

4.10 Användaren godkänner att Tjänsteleverantören tillställer fakturautställaren de identifikationsuppgifter gällande Användaren, vilka behövs för fakturering och leverans av räkningar, t.ex. ändringar i faktureringsadressen.

4.11 Användarnamnet och lösenordet är användarspecifika. Användaren ansvarar för förvaringen av Användarnamnet och lösenordet och för att de inte kommer till utomståendes kännedom eller i utomståendes besittning. Användaren är personligt ansvarig för all användning av Tjänsten med hens Användarnamn och ansvarar full ut för eventuella kostnader och betalningar som användningen resulterat i. Användaren bör utan dröjsmål meddela Tjänsteleverantören antingen per telefon eller e-post om lösenordet eller Användarnamnet har kommit till utomståendes kännedom eller i dess besittning, det används obehörigen eller annars har förkommit.

4.12 Användaren mottar och använder Tjänsten på sitt eget ansvar. Användaren ansvarar även för anskaffningen och funktionsdugligheten av nödvändiga apparater, förbindelser och programvaror som behövs för användningen av Tjänsten samt för lämpligt och tillräckligt skydd och dataskydd av dem.

4.13 Tjänsteleverantören förmedlar enbart betalningar enligt uppdrag från Användaren. På grund av detta har Användaren inte rätt till återbetalning i enlighet med betaltjänstlagen.

4.14 Användaren förbinder sig att inte via/i Tjänsten skicka, förmedla eller spara material som strider mot god sed eller lag och att inte anstifta annan till sådan verksamhet. Användaren förbinder sig även att inte via/i Tjänsten skicka, förmedla eller spara material som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt, om denne inte har rättsinnehavarens uttryckliga tillstånd därtill.

5. TJÄNSTELEVERANTÖRENS RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR 

5.1 Tjänsteleverantören förbinder sig att spara räkningarna i Tjänsten i minst tolv (12) månader från att de har laddats upp i Tjänsten.

5.2 Tjänsteleverantören ansvarar inte för Tjänstens innehåll eller dess korrekthet till andra delar än det produktinnehåll som Tjänsteleverantören själv har framställt.

5.3 Tjänsteleverantörer ansvarar inte för Användarens uteblivna eller försenade betalning av en räkning eller för att Användaren betalar en räkning med ändrade betalningsuppgifter eller för övrigt utan att granska den. Tjänsteleverantörer ansvarar inte heller för att uppgifterna som Användaren meddelat i Användaruppgifterna är korrekta eller för några skador eller andra men som bristfälliga Användaruppgifter eventuellt orsakar Användaren eller tredje parter.

5.4 I händelse av utdragna serviceavbrott som varar över sju (7) dagar är Tjänsteleverantören skyldig att anvisa fakturautställare att tillfälligt ersätta Tjänsten genom att sända fakturor t.ex. per post, e-post eller på något annat sätt.

5.5 Tjänsteleverantören är inte part i avtalet mellan Användaren och fakturautställaren. Grunderna för räkningarna samt leverans och mottagande av räkningar sker mellan Användaren och fakturautställaren och på deras ansvar. Tjänsten används enbart som ett medel för leverans och mottagande samt förvaring av räkningar.

5.6 Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta skada som den genom förfarande i strid med tillämplig lag eller Användarvillkoren har orsakat Användaren i samband med förmedlande av betalningsuppdrag. Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta indirekt skada som har orsakats Användaren enbart om skadan beror på Tjänsteleverantörens vårdslöshet. Användaren bör påvisa den skada som förorsakats. Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta skador som orsakats Användaren vid verksamhet som inte hänför sig till privat bruk, och inte heller för skada som beror på Användarens egna åtgärder. Ersättning betalas inte enbart för det besvär skadan orsakat såsom användning av egen tid.

5.7 Tjänsteleverantören har rätt att avlägsna sådant material från Tjänsten, vilket Tjänsteleverantören har förbjudit att visas i eller annars förmedlas via Tjänsten, eller vilket enligt Tjänsteleverantörens uppfattning är i strid med god sed eller lag, olämpligt, felaktigt, ofördelaktigt eller skadligt för Tjänsteleverantören, Användaren eller tredje parter.

6. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Tjänsteleverantören gör sitt bästa för att Tjänsten kontinuerligt och utan störningar ska vara tillgänglig för Användaren. Tjänsteleverantören ansvarar likväl inte för att Tjänsten fungerar oavbrutet, utan dröjsmål eller felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för tekniska fel som förekommer i Tjänsten, avbrott som beror på service- eller installationsåtgärder eller för förlust eller förändring av information i Tjänsten eller annan information förorsakad därav, för problem i anslutning till användningen av Tjänsten eller för problem, störning eller avbrott i dataöverföringen orsakade av tredje part.

6.2 Tjänsteleverantören har rätt att göra avbrott i Tjänsten på grund av ändring i eller uppdatering av Tjänsten, teknisk orsak, reparations-, installations- eller underhållsarbete av telekommunikationsnät eller annan likartad orsak eller om lagstiftning eller annat myndighetsförordnande så förutsätter. Tjänsteleverantören strävar efter att begränsa avbrottets varaktighet så mycket som möjligt. Om möjligt informeras om tjänsteavbrott på förhand via Tjänsten eller e-post.

7. PERSONUPPGIFTER

7.1 Användarens Användaruppgifter sparas i Tjänsteleverantörens kundregister. Registerbeskrivning finns tillgänglig på Tjänsteleverantörens webbsida och den sänds också på begäran per e-post.

7.2 Tjänsteleverantören har rätt att använda Användaruppgifterna och övriga personuppgifter hänförliga till Användaren och dess användning av Tjänsten för skötsel och utveckling av kund- och serviceförhållandet, fastställande av kundmängd, kundkommunikation, planering, förverkligande och riktande av marknadsföring samt för planering, idkande och uppföljande av affärsverksamheten. Användaruppgifterna kan även överföras till fakturautställare till den del det är nödvändigt för skötseln av kund- och serviceförhållandet.

7.3 Användaruppgifterna och övriga personuppgifter hänförliga till Användaren och dennes användning av Tjänsten kan även hanteras för att uppfylla Tjänsteleverantörens förpliktelser enligt lag eller myndighetsanvisning bl.a. för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

7.4 Tjänsteleverantören har rätt att använda Användaruppgifterna för direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och för andra jämförbara ändamål förutsatt att samtycke därtill har erhållits av Användaren i enlighet med vid envar tidpunkt gällande dataskyddslagstiftning samt att hanteringen av Användarens uppgifter även för övrigt är förenlig med sagda lagstiftning. Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst antingen personligen på Tjänsteleverantörens kontor eller genom att meddela därom per e-post till adressen support@kleverapp.com. Användaren skall vara beredd att styrka sin identitet i samband med återkallande av samtycket.

8. DATASKYDD OCH SÄKERHET

8.1 Tjänsteleverantören förvarar Användarens personuppgifter och övrig information som Användaren sänt konfidentiellt. Tjänsteleverantören ordnar sin verksamhet och Tjänstens datasäkerhet på ett allmänt godtagbart sätt och effektivt samt eftersträvar vederbörliga tekniska lösningar för att förhindra otillbörlig tillgång till Tjänsten och personuppgifter. Tjänsteleverantören kan likväl inte garantera fullkomligt dataskydd eller fullkomlig datasäkerhet.

8.2 Användaren ska förvara sitt Användarnamn noggrant och iaktta förhöjd omsorgsfullhet vid givande av betalningsuppdrag. Användandet av mobilapparaten bör förhindras genom att skydda apparaten med en öppningskod. PIN-kodsförfrågan bör heller inte avlägsnas. När mobilapparaten tas i bruk bör PIN-koden bytas.

9. FORCE MAJEURE

Tjänsteleverantören befrias från sina förpliktelser i anslutning till Tjänsten för den tid och i den omfattning som underlåtenheten att uppfylla förpliktelserna beror på ett oöverstigligt hinder. Som oöverstigligt hinder anses en av Tjänsteleverantören oberoende extraordinär omständighet som Tjänsteleverantören inte på förhand har känt till eller kunnat förutse och vilken förhindrar uppfyllandet av avtalet eller som Tjänsteleverantören inte skäligen har kunnat undvika eller övervinna.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tjänsten och allt material som den innehåller utgör immaterialrättigheter som tillhör Klever eller eventuella tredje parter. Användaren får inga rättigheter till Tjänsten förutom den begränsade användningsrätt som följer av Användningsvillkoren.

11.  KOMMUNIKATION

11.1 Tillhandahållandet av Tjänsten och kommunikationen med Användaren sker på finska, svenska eller engelska så som överenskommet med Användaren. Tjänsteleverantören kan kommunicera med Användaren genom att skicka information via Tjänsten till Användarens mobilapparat eller skriftligen till annan kontaktuppgift som Användaren har meddelat i sina Användaruppgifter. Meddelandet ses som mottaget senast sju (7) dagar efter att meddelandet blivit skickat eller gjorts tillgängligt. Information om betalningstransaktioner meddelas Användaren via Tjänsten.

11.2 Användarens avtalsuppgifter samt de vid envar tidpunkt gällande Användningsvillkoren och andra uppgifter som förutsätts i lag finns under avtalstiden att laddas ner och läsas i Tjänsten och kan skrivas ut av Användaren. De kan även på Användarens begäran skickas per e-post till den e-postadress som angetts i Användaruppgifterna.

12. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOREN

12.1 Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att ändra dessa Användningsvillkor genom att meddela Användaren därom per e-post eller genom Tjänsten. Ändringarna träder i kraft när Användaren godkänt de ändrade Användningsvillkoren eller senast inom två (2) månader från att meddelandet getts, om inte Användaren har motsatt sig ändringarna. Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren ändringarna som gjorts i Användningsvillkoren.

12.2 När Användaren har tagit del av ändringarna kan Användaren när som helst avgiftsfritt säga upp avtalet genom att meddela därom per e-post till adressen support@kleverapp.com före dagen då de ändrade Användningsvillkoren träder i kraft. Om Användaren inte godkänner ändringarna i Användningsvillkoren, har Tjänsteleverantören rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 13.3.

13. AVTALETS GILTIGHET OCH UPPHÖRANDE

13.1 Avtalet mellan Användaren och Tjänsteleverantören träder i kraft när Användaren har registrerat sig som användare av Tjänsten och bekräftat avtalet genom att ange att Användningsvillkoren godkänns. Avtalet är i kraft tillsvidare. En kopia av avtalsuppgifterna och Användningsvillkoren levereras efter registrering till den e-postadress som angetts i Användaruppgifterna.

13.2 Användaren har i enlighet med konsumentskyddslagen rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från att avtalet ingåtts. Användaren kan även när som helst avgiftsfritt säga upp avtalet med omedelbar verkan. Användaren bör anmäla om frånträdandet eller uppsägningen till Tjänsteleverantören på e-postadressen support@kleverapp.com.

13.3 Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet genom att meddela därom minst två (2) månader på förhand. Uppsägningsmeddelandet sänds som meddelande till Användarens telefon och till e-postadressen som angetts i Användaruppgifterna. Tjänsteleverantören har därtill rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, om Användaren väsentligen har brutit avtalet. Meddelande om hävning ges på motsvarande sätt som meddelande om uppsägning.

13.4 Efter uppsägningen skickar Tjänsteleverantören per e-post instruktioner till Användaren om de åtgärder som Användaren bör vidta under uppsägningstiden för att trygga att faktureringen till Användaren sker via rätt kanal efter att uppsägningstiden upphört.  När avtalet upphör stänger Tjänsteleverantören Användarens användarkonto och raderar material som Användaren har sparat i Tjänsten.

14. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

14.1 Tjänsteleverantören har rätt att överlåta avtalet till en tredje part, om överlåtelsen har anknytning till en försäljning av Tjänsten eller en del av den, eller Tjänstens leverantör ändras.

14.2 Användaren har inte rätt att överlåta avtalet. Användningsrätten och Användarens användarnamn och lösenord är personliga och de får inte under några omständigheter överlåtas till tredje part.

15. COOKIES

15.1 Till Användarens huvudapparat kan det tidvis överföras cookies. En cookie är en liten textfil, med hjälp av vilken information kan insamlas om hur och när Tjänsten används. Cookies skadar inte Användarens huvudapparat eller filer.

15.2 Syftet med användningen av cookies är att analysera och utveckla Tjänsten för att bättre kunna tjäna användarna. Därtill kan Tjänsteleverantören dra nytta av cookies för att statistiskt följa upp besökarantalet och för att mäta marknadsföringens effektivitet.

15.3 Information som fås genom cookies är anonym. Med beaktande av dataskyddslagstiftningen kan dock information som fåtts via cookies även kopplas till Användarens personuppgifter som eventuellt samlats in i andra sammanhang.

15.4 Användaren har möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Förhindrandet av användningen av cookies och radering av cookies kan försämra Tjänstens eller delar av dess funktion.

16. TILLÄMPLIG LAG, TVISTLÖSNING OCH RÄTTSSKYDDSMEDEL

16.1 På Tjänsten, givandet av förhandsuppgifter och dessa Användningsvillkor tillämpas finsk lag.

16.2 Klagomål i anslutning till Tjänsten eller Tjänsteleverantören skall riktas till Tjänsteleverantörens kundbetjäning per telefon eller e-post. Tjänsteleverantören handlägger klagomål och besvarar dem skriftligen så snart som möjligt, dock senast inom 15 bankdagar från att klagomålet mottagits. Över klagomål som handlagts per telefon sänds även en skriftligen redogörelse per e-post. I undantagsfall, på grund av omständigheter som Tjänsteleverantören inte kan påverka, kan svaret ges senare, dock allra senast inom 35 bankdagar. I sådana fall ger Tjänsteleverantören inom 15 bankdagar ett preliminärt svar på klagomålet, inklusive en uppskattning om när det slutliga svaret kan ges och en förklaring till vad som orsakat förseningen.

16.3 Tvister mellan Tjänsteleverantören och Användaren eftersträvas att primärt lösas genom förhandlingar. Om förlikning i saken inte åstadkoms, avgörs tvister mellan Tjänsteleverantören och Användaren i Österbottens tingsrätt eller alternativt vid tingsrätten på Användarens stadigvarande hemort i Finland. Användaren kan också begära att konsumenttvistenämnden behandlar tvisten (kontaktuppgifter: Konsumenttvistenämnden, PB 306, 00531 Helsingfors, www.kuluttajariita.fi/sv/), om tvisten inte kan lösas genom förhandlignar eller med hjälp av konsumentrådgivning.

Bilaga 1